top of page

Legal 

Regskennisgewing  - Legal Notice

 

 

E-pos korrespondensie  / E-mail Correspondence 

AFRIKAANS 
 

Die informasie vervat in e-pos korrespondensie wat deur Kriek Wassenaar & Venter Ing gestuur word, is vertroulik en mag onderhewig wees aan regsprivilegie en is andersins van verdere openbaring daarvan beskerm. Dit is uitsluitlik bedoel vir gebruik deur die adressant en ander persone wat gemagtig is om dit te ontvang. Indien u nie die korrekte adressant is nie word u hiermee in kennis gestel dat enige openbaring, kopiëring, verspreiding of handeling met betrekking tot die inligting vervat is streng verbode en mag moontlik onwettig wees. U word versoek om onmiddellik vir Kriek Wassenaar & Venter Ing in kennis te stel van enige so ’n feit en word daar dan ook van u verlang om onmiddellik die informasie te vernietig. Alhoewel die e-pos moontlik namens Kriek Wassenaar & Venter Ing gestuur word, weerspieël dit nie noodwendig die  menings en standpunte van die maatskappy nie en kan dit moontlik ook die persoonlike menings van die versender bevat.ENGLISH 

 

The information contained in e-mail correspondences sent by Kriek Wassenaar & Venter Inc is confidential and may be legally privileged or otherwise protected from disclosure. It is intended solely for use by the addressee only and others authorized to receive it. If you are not the correct recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in reliance of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. You are requested to inform Kriek Wassenaar & Venter Inc immediately of such a fact and you are required to immediately delete such information received. Emails do not necessarily reflect the official opinions and views of Kriek Wassenaar & Venter Inc, even though the email might have been forwarded on their behalf, and is it so that such emails might contain the personal views of the sender thereof.

 

Anti-virus programmatuur  / Anti- virus software

AFRIKAANS

 

Kriek Wassenaar & Venter Ing aanvaar geen aanspreeklikheid vir  enige skade veroorsaak deur enige rekenaarvirus wat deur e-poste versprei word nie. Dit bly u eie verantwoordelikheid om te verseker dat voldoende anti-virus programmatuur op u sisteem gelaai is en dat dit behoorlik op datum gehou word.ENGLISH 

 

Kriek Wassenaar & Venter Inc accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by  e—mails. It remains your personal responsibility to ensure that sufficient anti-virus software is loaded onto your system and that it is properly kept up to date.

bottom of page